SİNEMA SEANSLARI

Sinema: Parliament Cinema Club

Adres: Krem Park AVM, Krem Park AVM Kültür Mah. İstanbul Cad. No : 1, Düzce - 380790125556

Film : Kocan Kadar Konuş

Seans : 12:00  14:20  16:40  19:00  21:20

Film : Güvercin Uçuverdi

Seans : 11:15  13:15  15:15  17:15  19:15  21:15

Film : Son Mektup

Seans : 11:15  13:45  16:15  18:45  21:15

Film : Bizim Hikaye

Seans : 19:20  21:20

Film : Selam: Bahara Yolculuk

Seans : 11:00  13:30  16:00  18:30  21:00

Film : Mandıra Filozofu

Seans : 12:15  14:30  16:45  19:00

Film : Evim

Seans : 11:10  13:10  15:10  17:10  19:20  21:20

Film : Kuralsız

Seans : 17:10  21:15

Film : Der kleine Drache Kokosnuss

Seans : 12:40

Sinema: Himpaş Rasimpaşa

Adres: Hendek Belediye Kültür Merkezi, Kemaliye Mah. Muhammer Sencer Cad, Adapazarı/Sakarya - (0264) 614 4045

Film : Son Mektup

Seans : 11:00  12:00  14:00  16:00  18:00  20:00

Film : Selam: Bahara Yolculuk

Seans : 14:10  16:20  18:30  20:40